Tåg som drivs på optimism

Dyra investeringar löper stor risk att bli obrukbara.
Trafikverket planerar ingen upprustning av järnvägen i Kalmar län.
Foto: Mats Holmertz

Det börjar andas desperation från regionmajoriteten i Kalmar. Man har beslutat att köpa in nya tåg till länstrafiken, för över två miljarder kronor. Men förutsättningarna för att köra dem saknas. Det nya signalsystem som behövs, ERTMS, är inte planerat att införas i Kalmar län förrän på 2030-talet. Trots ”den största järnvägssatsningen i modern tid”, som regeringen kallade det, finns i den nationella transportplanen för 2018-2029 ingen satsning på järnväg i Kalmar län.

Nu bjuder Länsunionen (S, C och L) in Trafikverkets generaldirektör till Kalmar län för att diskutera den ”akuta” och ”oroande” tågsituationen.

Men hur situationen såg ut var naturligtvis känt innan beslutet om de nya tågen fattades. I sitt remissvar på förslaget till transportplan beskrev dåvarande landsting och regionförbund det som ”helt oacceptabelt” att planen inte markerade några namngivna investeringar på järnväg i Kalmar län. ”Det är mycket viktigt att en upprustning av dessa tågbanor sker till dess att signalsystemet ERTMS införs i Linköping så att tågen från Kalmar län kan gå in i Linköping”, skrev man i sitt yttrande. Men trots att upprustningen uteblir, fattades beslut om egna investeringar i alla fall.

Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Att Trafikverket skulle prioritera om i en beslutad plan är inte sannolikt. Om det alls skulle vara möjligt, finns andra behov som bedöms som mer trängande. Regeringen har angett en hel rad med problemfyllda stråk och noder som ska utredas för att komma med i nästa plan, däribland Kust till kustbanan. Men de banor som regionpolitikerna vill satsa på, finns inte med ens här.

Den akuta situation som nu har uppstått är en logisk följd av en utbredd men ganska omotiverad tågoptimism. Tågen anses vara ett miljövänligt alternativ, trots att de i dagsläget tankas med 100 procent konventionell diesel och dessutom förbrukar mycket mer än bussar. De anses nödvändiga för att knyta samman människor och arbetsplatser, trots att de inte är särskilt flexibla och länge har dragits med driftstörningar.

Och de anses stärka länet, när de tvärtom gör länets framtid helt beroende av statliga prioriteringar. För de nya tåg som köps in gäller till exempel att de ska vara bimodala, alltså kunna köras på el och diesel. Sådana tåg är ovanliga och därför dyrare än konventionella alternativ. Valet bygger på förhoppningen att banorna så småningom ska elektrifieras och dieselmotorn därmed kunna plockas bort.

Men inte heller elektrifiering är planerad eller särskilt sannolik. Trafikverkets bedömning är snarare att det mer lågtrafikerade järnvägsnätet kommer få ett försämrat tillstånd under planperioden. Det får stå tillbaka när de viktigaste person- och godstrafikflödena prioriteras. ”Försämringar i anläggningens tillstånd medför en högre risk för fel och temporära nedsättningar och därmed påverkas framförallt robustheten negativt”, skriver Trafikverket.

Men dessa signaler tycks ha gått länets folkvalda förbi. Förhoppningen verkar ha varit att egna investeringar skulle övertyga Trafikverket mer än myndighetens egna samhällsekonomiska kalkyler.

Dyra tåg som, om de går att köra alls, kommer att köras med allt större risk för störningar är inte en lovande transportlösning för 2020-talet. Det är inte heller ansvarsfull förvaltning av skattebetalarnas pengar. Att Länsunionen nu själv kallar den situation som de egna besluten har skapat för akut är, får man hoppas, ett tecken på tillnyktring.

Läs mer

Nybro

Nej till gratis bad i simhallen under en vecka om året

”Inte ekonomiskt försvarbart”, skriver simhallschefen.

Nybro

Reaktioner på att kommunen fäller träd i naturreservat

På grund av granbarkborrens framfart avverkas större ytor i Svartbäcksmåla.

Emmaboda

Emmaboda: Hushållen får lägre elnätsavgift

Emmaboda elnät AB sänker nätavgiften mot konsumenterna som ett resultat av Eons sänkning av regionnätsavgiften.

Guldklimpar

Pernilla Ågren och Alexander Pettersson

Guldklimpar

Emmie Skånberg och Fredrik Pettersson

Sjukvården inifrån

Liten hälsocentral satsar på kontinuitet: ”Är kärnan”

Norrlidens hälsocentral har 5 300 listade patienter och är Kalmars minsta.