Fler ska få läsa naturvårdsprogrammet

Värdefulla våtmarker, bevaransvärda träd, rödlistade arter och naturminnen. Allt finns med i kommunens nya naturvårdsprogram.
Nu ska det ut på remiss.
Foto: Arkivfoto