Torskolan får föreläggande efter mobbning

Barn- och elevombudet har i ett beslut förelagt kommunen att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling och se till att lärare anmäler kränkningar till rektorn.